Sunday, November 16, 2014

Трета работилница за современа настава по физика

Третата работилница за совремeна настава по физика под наслов

Примена на ИКТ во наставата по физика

се одржа на 7 и 8.11.2014 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Посетителите на Работилницата имаа можност да следат предавања и практични вежби според следнава програма:
 
Блогирање
Предавач: Аида Петровска
 
Како да се истражува со виртуелни експерименти
Предавач: проф. д-р Оливер Зајков
 
Визуелизација, анимација и интеракција во наставата по физика преку Physlets
Предавач: доц. д-р Боце Митревски
 
Примена на Wolfram Mathematica во наставата по физика
Предавач: проф. д-р Соња Геговска-Зајкова
 
Некои можности на Cloud технологијата
Предавач: проф. д-р Оливер Зајков

No comments:

Post a Comment