Втора Работилница

2. Работилница за Современа настава под наслов "Критичкото мислење во наставата по физика". се одржа на 18. и 19. октомври 2013 година.

Посетителите на Работилницата слушаа четири часа предавања, секое проследено со по два часа практични вежби. Предавањата беа со следниве наслови:

1. Нивоа на знаења и вештини
    Предавач: Проф. д-р Оливер Зајков

2. Логичко мислење
    Предавач: Проф. д-р Соња Геговска-Зајков

3. Критичко мислење
    Предавач: Доц. д-р Боце Митревски

4. Експериментите и критичкото мислење
    Предавач: Проф. д-р Оливер Зајков

Во текот на вежбите, учесниците изработија повеќе практични материјали, кои ги презентираа и бранеа пред колегите.

Материјалите од предавањата  може да се превземат од следниве линкови:

1. Вовед
2. Блумова таксономија
3. Логичко мислење
4. Критичко мислење
5. Експериментите и критичкото мислење

No comments:

Post a Comment